07 april 2006

Brevet -ett ljus i slutet av tunneln?

Ett ljus i tunneln kan ju lika gärna vara ett mötande tåg, men ändå:

Den sista mars skulle Hon och hennes juridiska ombud ha lämnat in kompletterande uppgifter som styrkte Tingsrättens interimistiska beslut att ge Henne ensam vårdnad om barnen till dess att saken var slutgiltigt avgjord.

Uppgifterna kom aldrig in. Motparten hade hotat med att förstärka brottsanmälan (som rör sig om skäll och nackgrepp) med "grova brott". Detta bidrog till det interimistiska domslutet, men enligt åklagaren har motparten [Hon och hennes lika rabiata ombud] dragit tillbaka den aviserade utfyllnaden av åtalet. Tystnad råder nu från den sidan. Åklagaren har meddelat att den som har hand om min barnmisshandelsanmälan mot Henne har lagt ärendet "sist i högen". Märkligt.

Så Chict. Låt oss kalla hennes juridiska ombud så. Så Chic. Inget mer om den saken.

De lyckades få Henne att ha ensam vårdnad om barnen och besöksförbud på henne och lägenheten för maken genom att komma med beskyllningar som de sedan själva inte ens försökte styrka. Man tar sig för pannan. Nåväl:

Ett brev från makens juridiska ombud har nu gått till Tingsrätten:

Den [datum] tillerkände tingsrätten [Henne] ensam vårdnad om parternas [X] gemensamma barn. Skälet härför var att det förelåg sådana motsättningar partnerna emellan som omöjliggjorde samarbete kring barnen. Den gemensamma vårdnaden kunde därför inte bestå. Tingsrätten förklarade att det var förenligt med barnens bästa att [Hon] i denna situation tillfälligt skulle tillerkännas vårdnaden.
[Makens] inställning och yrkanden kvarstår oförändrande.
Av det tillfälliga beslutet framgår att [Hon] genom sitt ombud jur kand [SåChic]senast den 31 mars 2006 skulle ha meddelat tingsrätten vad som skett i förundersökning.
I avsaknad härav och efter samtal med kammaråklagare [BÅ] den 31 mars 2006 får jag meddela tingsrätten följande:
Förundersökningen mot [maken] är avslutad. [Hon] har genom sitt målsägarbiträde begärt komplettering av förundersökningen. Denna begäran har av henne själv frånfallits. Något beslut har inte fattats i åtalsfrågan.
För tingsrättens kännedom får dessutom meddelas att [maken] gjort polisanmälan mot [Henne] rörande brott mot [ett av barnen]

[Maken] yrkar att tingsrätten ånyo prövar skälen för sitt beslut och snarast möjligt kallar till nytt muntligt sammanträde.

Förhållande att något beslut inte fattats i åtalsfrågan och att [Hon] dragit tillbaka sin kompletteringsbegäran måste tolkas så att den hotbild hon gett sken av inte har den vidd eller intensitet som uppgivits.

Barnen har varit utan deras far i snart fyra månader. Det kan inte anses förenligt med deras bästa att de på detta sätt fråntas all kontakt med deras far.
Tingsrätten har i det tidigare meddelade tillfälliga beslutet nekat [maken]umgänge med stöd av en pågående förundersökning. Förundersökningen är nu avslutad.
[Maken] gör gällande att det inte föreligger någon hotbild mot vare sig barnen eller [Henne]. Det finns inga omständigheter -utöver [Hennes] uppgifter- som ger stöd för någon brottslighet.
Tingsrätten har genom sitt tillfälliga beslut äventyrat [X] barns kontakt med deras far. Ett beslut som i allt vilar på moderns uppgifter om en icke utredd misstanke om brott. För barnens bästa måste ett sådant äventyrande -även om det är tillfälligt- vila på en än robustare bevisning.
Sålunda krävs nu, för iakttagandet av barnens bästa, att tingsrätten omprövar skälen för sitt beslut och omedelbart kallar till ny muntlig förberedelse.

Ord och inga visor, vänner.

Hon och hennes jur kand till ombud har alltså vunnit en delseger genom att utlova än värre brottsanklageler än de som ligger, utan att sen kunna få fram något. De anklagelser som ligger handlar alltså om skäll och nackgrepp. Samt att maken har hållit i ett av barnen som inte ville städa sitt rum.

Värt att påpeka är också att alla påståenden om hotbilder och våld kommer från Henne, enbart Henne och ingen annan.

Dessa Hennes konstaterat obestyrkta utsagor har kostat samhället åtslilligt, både i pengar (skyddat boende och detta på hotell tidvis!) och resurser som borde ha använts till de som verkligen behövde hjälp.

Socialsekreterarna i vår stad borde skämmas. De har inte ens kontrollerat Hennes påståenden, bara ångat på i en feministisk-politiskt korrekt ROKS-anda. Jag har talat med deras chef om ett par märkligheter i hanteringen. Chefen sade att så får det här inte gå till, jag ska tala med dem.

Om chefen snackade med sina medarbetare vet jag inte, men vi har då inte märkt något av detta utlovade snack. Ingen har kontaktat någon på makens sida i konflikten, trots att chefen i fråga sade att detta var rutin. Det är enbart Hennes ord som gäller hos de FemiNitiska socialsekreterarna i våran stad.

Dax för en ny JO?

PS Ja, jag vet. Hon är manipulativ och verbal värre, men soc har nu passerat den vanliga halveringstiden för hennes vänskapsrelationer med råge, liksom en etisk anständighetsgräns. Dax att tänka själva nu, kära socialsekreteriat!

Barnen far illa. Jävligt illa just nu.

Inga kommentarer: