19 mars 2007

Plan B. Tingsrätten avgör -och Hennes advokat ljuger

Hämta kaffe. Buslång postning
Försöken att få till stånd en frivillig överenskommelse mellan föräldrarna om vårdnaden stöp alltså. Hennes sida kunde inte släppa det här med ensam vårdnad och barnens pappa kan bara inte gå med på detta. Så här avlöpte förhandlingarna om hur den interimistiska vårdnaden av barnen ska se ut fram till när det nu blir som vårdnaden spikas:
(Jag följer protokollet från Tingsrätten, men har kortat texterna en del)

Yrkanden och inställning,
står det i protokollet. Pappans juridiska ombud yrkar i första hand på att han får ensam vårdnad om barnen, i andra hand att parterna ska ha gemensam vårdnad samt att barnen bor hos pappan. I tredje hand yrkas att barnen ska ha rätt till umgänge med pappan enligt ett schema som landar på att barnen är med pappan i princip halva tiden.

SåChic: [Hon] bestrider, jämväl interimistiskt, ändring av Tingsrätten beslut den 16 juni 2006, dvs. samtliga av [Pappans] nu framställda yrkanden bestrids. (Märkliga skrivningar där. Men det här är in extenso från protokollet)

Grunder och sakomständigheter
Ombuden utvecklar parternas resonemang. Här följer ett par direktcitat ur protokollet som jag tycker säger mycket om dem. Först pappans ombud. Han är lite återhållsam och nästan stram i sin framställning:

[Pappan] gör gällande att det finns skäl att ifrågasätta slutsatserna i vårdnadsutredningen mot bakgrund dels av att utredarna, som varit inblandade i målet sedan det inleddes, tydligt har präglats av familjens konflikt, dels av vad som faktiskt har framkommit i utredningen om [Hennes] bristande lämplighet som vårdnadshavare
Det är angeläget och omedelbart påkallat att ett utvidgat umgänge snarast kommer till stånd så att [Pappan] kan få en större inblick i barnens vardag
Lägg märke till att ombudet inte spaltar missförhållandena som uppdagades i utredningen, bara säger att det har framkommit att Hon inte är lämplig som vårdnadshavare.

SåChic agerar på en lägre nivå. Hon spaltar påståenden, sanningar och rena lögner om pappan i syfte att smutskasta. Det heter t.ex att pappan vid ett tjugotal tillfällen har överträtt besöksförbud mot Henne och att hon därför har nödgats tillkalla polis. Det är inte riktigt sant. Hon har i och för sig ringt polisen om barnens pappa ett antal gånger, men något besöksförbud har aldrig varit i kraft vid dessa tillfällen. Detta bara måste SåChic vara medveten om. Därför anser jag att hon ljuger.

SåChic påstår också att
Vid flera kontakttillfällen har [Barnens pappa] uppträtt tydligt påverkad vilket skrämt både [Henne] och barnen.
Suck. Det är precis sådana påhitt som Hon drar till med när hon inte har något specifikt att komma med. SåChic anar nog att det är en fabel, men det låter ju bra. Så varför inte? Nåväl:

SåChic fortsätter med att berätta om BUP, som har stämplat pappan som en alkoholiserad våldsverkare för tid och evighet utan att ens ha träffat honom. Inga nyheter för oss. Konstigt nog tog SåChic inte upp det här. Ett trauma om något, som nog BUP borde ta tag i. Men det är ju mamman som ställde till det för äldsta barnet, så det är väl inget att tala om då.

Sen kommer ett magnifikt stycke:
—Angående påståendena om [Hennes] olämplighet som vårdnadshavare och vad som framkommit kring detta i vårdnadsutredningen kan konstateras att vårdnadsutredarna, trots dessa uppgifter, gjort bedömningen att [Hon] är den som bör tillerkännas ensam vårdnad om barnen
Jag tycker att det är intressant att SåChic talar i plural när det är en enda kvinna som står för v-utredningen. Jag har läst fram- och baklänges i den utan att hitta en motivering till att utredningen gick helt på BUP-s linje. Men mer intressant är nog att SåChic håller med om att utredningen verkligen inte ser bra ut för Hennes del. Men skam den som ger sig. Här kommer teamet Hon/SåChics motmedel. Jag föreställer mig att SåChic reste sig upp i sin fulla längd och tog fram brösttonerna:
—[C] har haft och har alltjämt en konflikt med [Henne] och de uppgifter hon har lämnat har hon lämnat enbart i syftet att skada [Henne] på grund av deras konflikt
Maktspråk, dyngkastning eller ren idioti? Var så god och välj.

Att en som verkligen stått på Hennes sida, Den Lille Bodyguarden, också har vittnat om fylla (på morgonen!) i vårdnadsutredningen passar sig inte att kommentera. Eller har Hon kommit ihop sig med honom också?

Det näst sista stycket i protokollet handlar om att barnes pappa bestrider det här med polis och att det som har framkommit den sista tiden om att Hon slår barnen lyfts fram, liksom samarbetssvårigheterna med kontaktpersonerna som har lett till att de inte ens vill träffa Henne under kontrollerade former.

Sista stycket i protokollet:
SåChic: [Hon] avfärdar alla påståenden om att hon skulle ha utsatt barnen för våld eller att hon har något alkoholmissbruk
Notera att SåChic plötsligt tar ut det gängse advokatavståndet till sin klient med sin formulering. De tidigare, om besöksförbud, polis och personkonflikterna stod hon helt bakom.

Tingsrätten tar sedan en vecka på sig att komma med utslaget: Hur kommer den interimistiska vårdnaden om barnen att se ut?


Fotnot: C, som förekommer i ett citat är alltså en stödperson på Soc som har arbetat mycket med Henne och barnen. Barnen tycker mycket om henne och saknar henne sedan hon försvann ur deras liv i samband med att vårdnadsutredningen lades fram. Det är samma "C" som är med i postningen om kontaktpersonerna.

4 kommentarer:

J sa...

Håller tummarna hårt för att rättvisan skall segra!

Tycko Tryck sa...

Det är vanskligt att spekulera om utgången och domslut men rent juridiskt går det inte att komma ifrån att ärendet innehåller några delikata detaljer. Så trots risken att min kommentar blir längre än inlägget och kanske helt felaktig så dristar jag mig ändå.

Domstolar har en tendens att inte ändra boendet eller andra förhållande barn/föräldrar gällande interimsdomar, under förutsättning att man kan vidhålla status quo utan risk för barnets bästa. Detta för att inte föregå eller föregripa en vårdnadsutredning eftersom man vill att utredningen skall spegla de förhållanden som tvisten gäller, inte domstolens tillfälliga beslut. I det här fallet är dock vårdnadsutredningen gjord vilket gör det lite vanskligare att spekulera. Rent sponatant tror jag att tingsrätten inte kommer att ändra något interministiskt. Jag skall motivera detta senare, först skall jag ta i tu med vad föräldrarna har att hantera. Mot mamman talar olika personers iakttagelser om missförhållanden som råder i hemmet. Det är förstahandsuppgifter och det är utredare, kontaktpersoner och tom. "pojkvän" som omvittnat dessa missförhållanden och det gäller bla. alkoholvanor och skötsel av hem och barn. Det gör utredarens förslag motstridigt. Mot pappan talar, och det är den tunga biten, en fällande dom i tingsrätten gällande misshandel. Jag återkommer också till domen. Sedan finns, helt relaterat till nämnda misshandelsdom och om jag inte missminner mig, videoinspelade vittnesmål från barnet/barnet vilket skulle styrka domslutet. Samt ett tredjepartsutlåtande från BUP. När det gäller moderns och övriga inblandades påverkan på barnen och den avskärmning från pappan som de facto skett så måste man ifrågasätta såväl barns vittnesmål som utlåtanden från BUP. Dessa är ensidiga och gjorda av personer som bara haft kontakt med modern och barnen, de har ju inte alls hört pappan i flera avseenden. En erfaren tingsdomare kan se bristerna i detta men frågan är om man fäster hänseende eller om man väljer att godtyckligt ta dessa uppgifter som ett styrkande. I alla avseenden är detta de svagare bitarna. Domen är dock svårare. Visserligen har pappan dömts mot sitt nekande och domen har inte vunnit laga kraft eftersom den överklagats. Min bedömning är att pappan i nuläget har lättare att få en friande dom i hovrätten än en ändring av umgänge/boende. Just därför att de omständigheter som framlades och ledde till fällande dom också används som bevisning i vårdnadsfrågan. I hovrätten gällande brottmålet kan pappan ge argumenten att barnen manipulerats och gett en felaktig bild av nacktaget större tyngd eftersom han nu kan åberopa ny bevisning och vittnesmål som ifrågasätter att det verkligen varit fråga om misshandel eller annan straffbar gärning. Att övertyga en tingsrätt i ett civilrättsligt mål gällande vårdnad/boende är dessvärre mera vanskligt och detta bara pga. av den fällande domen. Omöjligt är det inte men pappan måste visa att den bevisning som fällde honom inte är hållbar och den bevisningen är inte på samma sätt relevant i civilmålet som i brottsmålet. Jag antar att ingen begriper vad jag svamlar om nu men så är det. Bevisning som skall åsidosätta tung sakframställning, dvs. den fällande domen, är inte lika framträdande eller tydlig i vårdnadsfrågan som den är i brottsmålet helt enkelt. Drömläget skulle därför vara att hovrätten avgör överklagandet med friande dom före huvudförhandling eftersom detta helt skulle grusa bevisvärdet i vittnesmål och BUP-utlåtanden.
En sak till. Att inte ändra boendet/umgänge i interims domslut kan faktiskt vara till pappans fördel. Fasaden mamman och SåChic målar upp krackelerar ganska rejält och ett fortsatt boende hos mamman kommer antagligen resultera i att myndigheterna kommer att bli ännu mera varse om det dom uppenbarligen redan vet. Så varse att de måste slå ner foten eller ta konsekvenserna av att vittnesmålena kommer att tillintetgöra vårdnadsutredningens förslag. Och frågan är ju om vårdnadsutredaren vill stå där med nytvättad hals. Den risken var inte så stor från början men den börjar bli överhängande.

Plastfarfar sa...

J: Tack.
Tycko: Klokt och kunnigt som vanligt. Är du jurist?

Ditt sista stycke förtjänar uppmärksamhet, även om det är lite cyniskt med tanke på barnens välbefinnande på kortare sikt:

Att inte ändra boendet/umgänge i interims domslut kan faktiskt vara till pappans fördel. Fasaden mamman och SåChic målar upp krackelerar ganska rejält och ett fortsatt boende hos mamman kommer antagligen resultera i att myndigheterna kommer att bli ännu mera varse om det dom uppenbarligen redan vet. Så varse att de måste slå ner foten eller ta konsekvenserna av att vittnesmålena kommer att tillintetgöra vårdnadsutredningens förslag. Och frågan är ju om vårdnadsutredaren vill stå där med nytvättad hals. Den risken var inte så stor från början men den börjar bli överhängande

Tycko Tryck sa...

Tack Plastfarfar! Inte är jag jurist men jag kanske börjar bli lite luttrad om man säger så.

Ser man kliniskt juridiskt på domstolens ställningstagande i mitt resonemang så kanske det inte är så cyniskt ändå.
Min spekulation att tingsrätten inte kommer att ändra något interministiskt grundar jag på att domstolen agerar inom vad man ser som barnets bästa med tillit att de sociala myndigheterna är involverade och också agerar därefter. Domstolen anser alltså att om det skall till övergripande åtgärder så skall socialtjänsten stå för dessa i första hand, i andra hand domstolen. Man följer i princip samma linje här som i vårdnadsärenden över lag, man låter familjerätten göra en utredning och avge ett förslag som sedan står till grund för domslut.

Går tingsrätten in i det här ärendet och ändrar boende/umgänge i interims dom så visar man klart och tydligt att man inte längre har förtroende för socialtjänsten. Ändrar man inte så ger det en signal att man sätter sin tillit till att det fungerar. Detta behöver inte per automatik betyda att man fullföljer utredningens linje vid en slutgiltig dom, man kan också tolka det att domstolen ger soc. en chans till, "gör om, gör rätt".

Utgången av en huvudförhandling är en helt öppen fråga. Domstolar är just domstolar och det är inte domsluten som är knepiga, det är domskälen och motiveringarna som vållar domstolar huvudbry...