31 augusti 2006

Sjuttio papp!

Häromdagen delgavs pappan åtalet. Det handlar om ringa brott som "tillfogande av smärta", misshandel, olaga hot, ofredande och våldsamt motstånd. (Detaljer).

Det ser då verkligen inte bra ut, men det blir mer hoppfullt om man tittar lite närmare på de olika åtalspunkterna. En som inte verkar ha gjort detta är Hennes advokat. Det har nämligen influtit en skadeståndstalan i målet:

Yrkanden
[Hon] yrkar att tingsrätten förpliktigar [barnens
pappa] att utge skadestånd enligt följande.

1. Jämlikt skadeståndslagen
2 kap 3 § för den kränkning av den personliga integriteten hon utsatts för
avseende

a) misshandel och ofredande den 3 november 2005 med 15 000
kronor,
b) misshandel och olaga hot den [två tillfällen] 2005 med 35 000
kronor.

2. Jämlikt skadeståndslagen 5 kap 1 § för sveda och värk
avseende fysikst och psykiskt lidande med 20 000 kronor.

Därjämte yrkas
det ränta på samtliga belopp enligt 6 § räntelagen från och med [ett av
tillfällena ovan] 2006 till dess full betalning sker.

Grunder
och omständigheter

Såsom åklagaren har angivit i
gärningsbeskrivningen har den tilltalade begått de brottsliga gärningarna.
Målsägaren har på grund av de brottsliga gärningarna blivit kränkt på ett
allvarligt sätt. [Hon] har därtill åsamkats ett fysiskt och ett omfattande
psykiskt lidande.

Bevisning
Målsäganden åberopar
samma bevisning som åklagaren till styrkande av sina skadeståndskrav. Målsägaren
förbehåller sig rätten att inkomma med ytterligare bevisning till styrkande av
sitt fysiska och psykiska lidande.

Övrigt
Målsägaren biträder åtalet


...undertecknat Fina Advokatsbyråns Chef, som bistår Henne i brottmålet. (SåChic på samma byrå bistår i enbart i vårdnadstvisten)

Summa summarum 70.000:-

Min kommentar.
Låt mig direkt säga att jag inte är vare sig jurist eller särskilt insatt i hur skadestånd döms ut. Men man får väl förutsätta fällande dom för att rätten över huvud taget ska fundera på summan. Nåväl:

Punkt 1.a) ovan handlar om ringa misshandel. "Tillfogande av smärta" genom att vrida om en handled. Prislappen på 15 tusen känns lite hög, tycker jag.

I punkten 1.b) vill Hon ha 35 tusen för misshandel och olaga hot. Problemet för Henne och Fina Advokatsbyråns Chef, FAC, borde vara att brotten är helt odokumenterade, om man säger. Det finns inga som helst belägg för Hennes påståenden.

I punkt 2 vill Hon ha 20.000 för "sveda och värk avseende fysiskt och psykiskt lidande". Inget läkarintyg har inkommit av den enkla orsaken att en läkare inte hade sett några spår av misshandel på Henne. Varför gick Hon förresten inte till läkare när det begav sig? F*n vet.

Jag anser att punkterna 1.b) och 2) är resultat av hennes fantasi. Fabricerade, för att tala ur skägget. Sånt har Hon hållit på med förr under resans gång. Nåväl:

Brottsoffermyndigheten.se
Där finns det mycket att läsa. De har en sektion om skadestånd, samt en referatsamling där man kan se exempel på vad olika brott har gett i skadestånd. Det är inte helt lättnavigerat, men till slut kommer man dit man vill. Exempel "Våld i nära relation, mot kvinna, enstaka tillfälle". Där spaltar de ett antal gärningar av varierande slag.

Jag skulle säga att Fina Advokatbyråns Chef har mer än dubblat budet. Nummer 50 på sidan i fråga liknar väl mest det FAC kräver 15.000 för. Det gav 7.000 Och då handlade det om slag i ansiktet med knuten hand, inte tillfogande av smärta genom att vrida om handleden.

Överbud är bara förnamnet.

Det viktigaste är ändå att skadestånd förutsätter en fällande dom. Sen kan rätten tackla de barocka anspråken.

Några 70 papp till Henne blir det nog inte frågan om, törs jag nog sia.

Inga kommentarer: